โครงสร้างงานวิชาการ


การบริหารงานโรงเรียนเมืองเลย ปีการศึกษา  2558

 การบริหารวิชาการ โรงเรียนเมืองเลย

 ผู้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารวิชาการ

แบ่งโครงสร้างการบริหารวิชาการ  ดังนี้

1.  ดร.กัลยาณี    โกมาสถิตย์            รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ

2.  นางสาวศรีเสาวลักษณ์ สุขเสริม      

                                                6หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ

                                                6หัวหน้างานการวางแผนงานด้านวิชาการ

                                                6หัวหน้างานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา

                                                6หัวหน้างานการแนะแนวการศึกษา

                                                6หัวหน้างานการจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ

                                                ของสถานศึกษา

3.  นางนิภากร แก้วไชยะ             6หัวหน้างานการพัฒนาหรือดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็น

                                                การพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น

                                                6หัวหน้างานการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา

                                                6หัวหน้างานการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้

4.  นางสาวพัชรี    ธรรมวงษ์        6หัวหน้างานการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา

                                                6หัวหน้างานการพัฒนากระบวนการเรียนรู้

                                                6หัวหน้างานการนิเทศการศึกษา

                                                6หัวหน้างานการคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา

5.  นางยุพิน  หงส์สิริ                   6หัวหน้างานการวัดผล และประเมินผล

                                                6หัวหน้างานการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ

                                                กับสถานศึกษาและองค์กรอื่น

6.  นางสาววชิราวรรณ  เทียมทัน  6หัวหน้างานการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ

                                                6หัวหน้างานการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว

                                                องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา

                                                6หัวหน้างานการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

7.  นายวิเนตร   แสนราช             6หัวหน้างานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและ

                                                มาตรฐานการศึกษา