ระเบียบวินัย สำหรับนักเรียน

ระเบียบว่าด้วยวินัยของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยหินขาว

 

          ความมีวินัยเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในสังคมเพราะวินัยเป็นเสมือนกติกาที่ทำให้ทุกคนอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเป็นสุขเหมือนดอกไม้ที่จะอยู่รวมกันได้เป็นกลุ่มอย่างมีระเบียบและสวยงามต้องอาศัยด้ายร้อยเป็นเครื่องควบคุมไว้หากขาดสิ่งควบคุมคือด้ายเสียแล้ว  ดอกไม้ก็จะกระจัดกระจายไม่เป็นระเบียบไม่งดงาม  ดังนั้นผู้มีวินัยจึงเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

          งานวินัยของนักเรียน

          เป็นงานหนึ่งของการบริหารโรงเรียนที่ส่งผลไปถึงการพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียน  สร้างเสริมให้มีความประพฤติมีระเบียบวินัยมีคุณธรรมและจริยธรรมพร้อมที่จะเจริญเติบโตเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติต่อไปในอนาคต  งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจึงมีลักษณะเป็นงานส่งเสริมพัฒนาควบคุมและแก้ไขความประพฤติของนักเรียนให้อยู่ในระเบียบวินัยก่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยในการอยู่ร่วมกันของนักเรียนเพื่อให้กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรมที่พึงประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรในเรื่อง

          1.  ความซื่อสัตย์  ความมีคุณธรรมการไม่เบียดเบียนผู้อื่นการมีวินัยในตนเอง  ความรับผิดชอบต่อตนเอง  ครอบครัวและสังคม

          2.  การเคารพต่อกฎหมายและกติกาของสังคมรู้จักทำงานเป็นหมู่คณะ  มีความสามัคคีรู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวมรู้จักแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีอย่างมีหลักการและเหตุผลใช้เสรีภาพของตนในทางสร้างสรรค์บนรากฐานแห่งกฎหมายจริยธรรมและศาสนา

          3.  ความภูมิใจในความเป็นไทยการเสียสละเพื่อส่วนรวมมีความจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  มีความรู้และความเลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตย  ตลอดจนการร่วมกันธำรงรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงของประเทศชาติ

          ขอบข่ายงานวินัยของนักเรียน

          งานวินัยนักเรียนมีขอบข่าย  ดังนี้

          1.  ควบคุมดูแลให้นักเรียนมีความประพฤติและปฏิบัติตนตามกฎระเบียบข้อบังคับที่กำหนดไว้ด้วยการป้องกันไม่ให้นักเรียนมีความประพฤติที่ไม่พึงประสงค์และแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน

          2.  สร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสมแก่นักเรียนและส่งเสริมให้พฤติกรรมที่พึงประสงค์พัฒนายิ่งขึ้น

          3.  รักษาความปลอดภัยและดูแลสวัสดิภาพของนักเรียน

          4.  รักษาความสงบเรียบร้อยในโรงเรียนและประสานงานกับสารวัตรนักเรียนหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจป้องกัน  ระงับเหตุหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนนอกโรงเรียน

          5.  ดูแลและรักษาทรัพย์สินของทางราชการ


Comments