นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 สัยทัศน์

นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยหินขาวเป็นผู้แสวงหาซึ่งการเรียนรู้  มีสุขภาพดี  และรักษาวัฒนธรรม

พันธกิจ

๑.  จัดการศึกษาระดับปฐมวัย  ให้เด็กมีความพร้อม  ที่จะเข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับ

๒.  จัดการศึกษาภาคบังคับ  และหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑  ตามสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และหลักสูตรท้องถิ่นโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย

๓.  พัฒนาครูให้มีจิตสำนึกในความเป็นครู  มีความรู้  มีสมรรถนะ  มีทักษะในการจัดการเรียนรู้

๔.  ส่งเสริมสนับสนุน การบริหารจัดการศึกษา โดยใช้หลักธรรมาภิบาล


Comments