ประวัติโรงเรียน

๒.  ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

โรงเรียนบ้านห้วยหินขาว  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒  ตำบลห้วยพิชัย  อำเภอปากชม  จังหวัดเลย  อยู่ระหว่างบ้านห้วยพิชัย กับบ้านห้วยนา  แรกๆมีชาวบ้านอพยพเข้ามาตั้งหลักฐานประกอบอาชีพ  จำนวน  ๒๘  ครัวเรือน  เป็นหมู่บ้านกันดารห่างไกลการคมนาคมลำบาก  ไข้ป่าชุกชุม  การติดต่อไปมากับหมู่บ้านอื่นต้องเดินและหาบหาม  จึงเป็นช่องทางของโจรผู้ร้ายและบ่อนทำลายประเทศชาติ

          ตำรวจตระเวนชายแดน  หมวดที่ ๔๐๓ จึงเข้ามาหาข่าวและช่วยเหลือราษฎรตลอดมา  โดยต้องพัฒนาการศึกษาไปพร้อมกับการพัฒนาส่วนอื่นๆ  เพราะการศึกษาทำให้คนฉลาดขึ้น สามารถพัฒนาตนเองให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่ดีได้

เปิดทำการสอนครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๒๘  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๐๙  โดยตั้งชื่อว่า โรงเรียน ๔๐๓ พิทักษ์ประชา ช..อุปถัมภ์”  บ้านห้วยหินขาว  ตำบลห้วยพิชัย  อำเภอปากชม  จังหวัดเลย

ปัจจุบันมีอาคารเรียน  จำนวน  ๓  หลัง  บ้านพักครู ๒ หลัง อาคารเอนกประสงค์ ๑ หลัง  มีข้าราชการครู  ๖  คน  นักการภารโรง  ๑ คน  เปิดทำการเรียนการสอน ในระดับประถมศึกษา ตั้งแต่ชั้น อนุบาล ๑.๖  มีเขตบริการให้การศึกษา ๒ หมู่บ้านในตำบลห้วยพิชัย คือ บ้านห้วยหินขาว หมู่  ๒  และ    บ้านใหม่พัฒนา  หมู่ที่  ๑๐

Comments