กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายชื่อกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนบ้านห้วยหินขาว


1.  นายสนั่น                วินากร                       ประธานกรรมการ

2.  นายชัยยง                สมอ่อน                          กรรมการ

3.  นายอนันต์                พรมโสม                        กรรมการ

4.  นายวิรัตน์                บุตตะวงษ์                       กรรมการ

5.  นายสุวัฒน์                วันทองสุข                      กรรมการ

6.  นายสุพจน์                สารมะโน                       กรรมการ

7.  นายณรงค์                บุญคำ                           กรรมการ

8. นายเกรียงไกร            กันสุทธิ                          กรรมการและเลขานุการ

Comments